Tel 503 2238

Põhikiri

TARTU AKADEEMILISE TENNISEKLUBI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. Tartu Akadeemiline Tenniseklubi – edaspidi Klubi on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab tennisespordiga tegelevaid isikuid selle spordiala edendamiseks ja tegevuse koordineerimiseks.

2. Klubi asukoht on Tartu linn.

3. Klubi on ümber nimetatud Tartu Akadeemiliseks Tenniseklubiks 1998. a üldkoosoleku otsusega.

4. Klubi on Tartu Linnavalitsuses 8. veebruaril 1990 registreeritud Tartu Tenniseklubi ja Tartu Maavalitsuses 10. augustil 1994 registreeritud Tartu Ülikooli Tenniseklubi õigusjärglane.

5. Klubi tegevus on rajatud tema liikmete laialdasele initsiatiivile ja demokraatlikule printsiibile. Praktilises töös juhindub klubi Eesti Vabariigi õigusaktidest ja oma põhikirjast.

6. Klubil on oma põhieesmärgi saavutamisele suunatud tegevusega tulu mittetaotlev juriidiline isik, millel on iseseisev bilanss, oma nimetusega pitsat ja sümboolika. Klubil on õigus avada ja sulgeda kontosid krediidiasutustes ja teostada finantsoperatsioone. Klubi võib pakkuda sihtrühmale, mille toetamine tuleneb Klubi põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil. Klubi võib maksta sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust, korraldada tasuta ja tasulisi spordi- ja sporti propageerivaid üritusi, näitusi, presentatsioone ja loteriisid, võtta vastu rahalisi ja varalisi annetusi, sõlmida sponsor- ja reklaamilepinguid, teostada tehinguid oma kasutuses ning omanduses oleva ning põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga, sealhulgas teostada investeeringuid, kirjastada raamatuid, reklaami, õppe- ja metoodilisi materjale ning teisi trükiseid.

7. Klubi majanduslikus tegevuses võivad peale liikmete osaleda lepingulisel alusel oma rahaliste ja materiaalsete vahenditega ka muud ettevõtted, asutused ja organisatsioonid.

8. Klubi on mittetulundusühing mittetulundusühingute seaduse tähenduses.

 
II KLUBI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID, ÜLESANDED JA ÕIGUSED
 
9. Klubil ei ole tulunduslikke eesmärke. Põhieesmärgiks on tennisespordi edendamine ning sportlike eluviiside propageerimine.

10. Klubi ülesanneteks on:

10.1 korraldada sportlikku ja kehakultuurilist tervistavat tegevust;

10.2 võtta osa vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest ja viib neid läbi, korraldab õppe- ja treeningkogunemisi, kursusi, seminare jmt.;

10.3 arendada koostööd spordiliitudega;

10.4 astuda lepingulistesse suhetesse vabariiklike ja kohalike spordiorganisatsioonidega ning teiste klubide, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega;

10.5 autasustada sportlasi, treenereid, spordiaktiviste ning esitab neid autasustamiseks;

10.6 vajadusel ühendada erinevate spordiorganisatsioonide vahendeid ja arendada muud tegevust klubi ees seisvate ülesannete lahendamiseks.

11. Klubil on õigus:

11.1 iseseisvalt vallata, kasutada ja käsutada oma vara, omandada, võõrandada ja rentida hooneid, seadmeid, transpordivahendeid, inventari, tooret ja muud vara;

11.2 iseseisvalt sõlmida lepinguid ja teostada tehinguid;

11.3 moodustada esindusi ja filiaale, asutada ühendusi ja olla nende liikmeteks;

11.4 arendada klubi edukaks põhikirjajärgseks tegevuseks vajalikku majandustegevust, mis ei ole vastuolus klubi põhikirja ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.
 

III KLUBI LIIKMEKANDIDAADID, LIIKMED, NENDE OTSUSED JA KOHUSTUSED
 
12. Klubi liikmeks saab füüsiline isik, kes esitab klubi juhatusele klubi kahe liikme soovitusega avalduse ja kelle avaldus klubi juhatuse poolt rahuldatakse. Juhatus peab langetama otsuse liikmekandidaadi sobivuse kohta klubi liikmeks ühe kuu jooksul.

13. Klubi liige võib oma algatusel klubist välja astuda, esitades selleks kirjaliku avalduse klubi juhatusele. Juhatus peab avalduse läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse laekumisest.

14. Klubi liiget, kes ei täida käesoleva põhikirja nõudeid, üldkoosoleku või juhatuse otsuseid, võib klubist välja arvata juhatuse otsuse alusel.

15. Klubi liikmel on õigus:

15.1 osaleda üldkoosoleku kaudu klubi juhtimises;

15.2 valida ja olla valitud klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

15.3 taotleda klubi tegevusega seotud küsimuste üldkoosoleku päevakorda võtmist, esitada klubi juhatusele arupärimisi ja ettepanekuid klubi tegevuse kohta;

15.4 osa võtta kõigist klubi poolt korraldavatest üritustest, kasutada eelisjärjekorras klubi poolt osutatavaid teenuseid;

15.5 kasutada soodustusega klubile kuuluvaid või klubi poolt renditavaid tenniseväljakuid ja ruume;

15.6 soovitada klubisse uusi liikmeid;

15.7 kasutada kehtestatud korras klubi sümboolikat;

15.8 välja astuda klubi liikme staatusest;

15.9 kasutada muid käesolevast põhikirjast tulenevaid ja klubi juhtorganite otsustega ettenähtud õigusi ja soodustusi.

16. Klubi liige on kohustatud:

16.1 täitma klubi põhikirja ja kodukorra nõudeid ja klubi juhtorganite otsuseid ja korraldusi;

16.2 hoidma ja otstarbekalt kasutama klubile kuuluvaid materiaalseid väärtusi ning klubi poolt renditavaid ruume ja väljakuid;

16.3 tasuma õigeaegselt liikmeks vastuvõtmisel sisseastumismaksu ning juhatuse poolt määratud aegadel liikmemakseid.

 
IV TENNISEKLUBI VARA JA VASTUTUS

17. Klubi on juriidilise isikuna oma vara omanik vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

18. Klubi vara moodustub tema liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, sihtkorjandustest, annetustest ja muudest toetustest ja laekumistest, samuti klubi teenustest ja majanduslikust tegevusest saadud tulust.

19. Klubi liikme lahkumisel pole tal õigust osale klubi varast.

20. Klubi vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, millele kehtiva seadusandlusega võib pöörata sissenõuet. Klubi vara on eraldatud tema liikmete varast. Klubiliikmed ei vastuta oma varaga klubi kohustuste eest ja klubi ei vastuta liikmete kohustuste eest.


V TENNISEKLUBI JUHTIMINE

21. Klubi kõrgeimaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Teade üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra kohta peab olema lähetatud kõigile liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad kõik liikmed.

22. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki klubi tegevusse puutuvaid küsimusi. Tema ainupädevusse kuulub:

22.1 klubi põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine;

22.2 klubi juhatuse valimine ja tagasikutsumine;

22.3 klubi kodukorra (reglemendi) kinnitamine ja muutmine;

22.4 klubi juhatuse tegevuse aruande ärakuulamine;

22.5 klubi majandusaasta aruande kinnitamine;

22.6 klubi liikmete materiaalse ja moraalse ergutamise korra kinnitamine;

22.7 klubi sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;

22.8 klubi reorganiseerimine ja likvideerimine;

22.9 klubi tegevusega seonduvate muude küsimuste otsustamine.

23. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 klubi liikmetest. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega, kui seadusega või käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Koosoleku käik ja seal vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokolli õigsust kinnitavad koosoleku juhataja ja protokollija oma allkirjadega.

24. Klubi täidesaatvaks organiks on juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatusse kuulub 5-10 inimest. Juhatuse koosseisu valimisel osutuvad valituks enam hääli kogunud kandidaadid. Häälte võrdsel jagunemisel korraldatakse ümberhääletus.

25. Klubi juhatuse pädevusse kuuluvad:

25.1 klubi üldkoosoleku otsuste elluviimine;

25.2 klubi üldkoosoleku kokkukutsumine, selle päevakorra, vajaliku info ja dokumentide ettevalmistamine;

25.3 liikmekandidaatide avalduste vastuvõtmine, avalduste rahuldamine või tagasilükkamine;

25.4 klubi poolt korraldatavate võistluste ja ürituste juhendite koostamise korraldamine ja kinnitamine;

25.5 klubi asjaajamise ja raamatupidamise sisseseadmine ja korraldamine vastavalt korrale, aastaaruande koostamine ja selle esitamine üldkoosolekule;

25.6 lepingute sõlmimine riigi ja kohalike omavalitsusorganitega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

25.7 pangaarvete avamine ja kasutamine;

25.8 tööandja kohustuste täitmine klubi töötajate suhtes, töötajate tööle võtmine, nende ametikohuste kindlaksmääramine ja nende töölt vabastamine;

25.9 õigus otsustada kõiki teisi klubi tegevusse puutuvaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.

26. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

27. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poolte liikmetest. Juhatuse koosolekuid juhatab juhatuse esimees ja tema puudumisel juhatuse poolt valitud juhatuse liige. Otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest. Häälte pooleks jagunemisel otsustab koosoleku juhataja hääl. Otsused vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla 2 juhatuse liiget.

28. Allkirjaõigus klubi nimel on juhatuse esimehel ning teistel juhatuse liikmetel ühiselt. Pangadokumentidele allakirjutamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.

29. Vähemalt 1/2 juhatuse liikmete tagasiastumisel viiakse läbi uue juhatuse valimised.


VI ARUANDLUS JA KONTROLL


30. Klubi (majandusaasta aruandlusperioodiks) on 01.01-31.12.

31. Klubi juhatus esitab üldkoosolekule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks aastaaruande, mis peab kajastama järgmisi andmeid:

31.1 klubi finants-majandusliku seisukorra analüüs;

31.2 klubi juhtimiskulud;

31.3 puhaskasum ja ettepanekud selle kasutamiseks.


VII KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE

32. Klubi reorganiseeritakse või likvideeritakse üldkoosoleku otsusega, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud klubi liikmetest või muudel seadusandlusega ette nähtud alustel.

33. Klubi likvideerimisel valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks selle volitused, likvideerimise korraldaja tähtaja.

34. Klubi likvideerimise tähtaja möödudes esitab likvideerimiskomisjon üldkoosolekule likvideerimisaruande, milline kuulub eelnevalt revideerimisele revisjonikomisjoni poolt. Üldkoosolek otsustab klubi varade saatuse.